CZ EN RU

Glaukom – tichý zabiják zraku

02. 12. 2022

Neléčený glaukom může vést až ke ztrátě zraku 

 

Glaukom neboli zelený zákal je multifaktoriální oční onemocnění charakterizované progresivní degenerací gangliových buněk sítnice (neuropatie) a nevratnou ztrátou zorného pole vedoucí ke slepotě, protože zrakový nerv v sobě vede komplexní informace o obrazech, jež dopadají do našeho oka. Zelený zákal patří mezi hlavní příčiny slepoty na celém světě, neúměrně častěji postihuje ženy a Asiaty. Název glaukom pochází z řeckého slova glaukos, což v překladu znamená „jako barva moře“. 

 

Příznaky a projevy glaukomu

I nyní je etiologie glaukomu špatně pochopena a zdá se být záhadou. Byly však identifikovány některé rizikové faktory přispívající ke vzniku glaukomu, mezi něž patří věk, rodinná anamnéza, zvýšený nitrooční tlak (IOP), stávající poškození zrakového nervu, snížená hystereze rohovky, myopie, diabetes a pseudoexfoliace. U glaukomu začíná degenerace zrakového nervu na periferii a postupuje do centra, což má za následek vyhloubený vzhled. Humorová voda je produkována sekrecí výběžků ciliárního tělesa, která je odváděna trabekulární síťovinou a malá část (10 %) uveosklerální cestou. Rovnováha mezi přítokem a odtokem komorové vody určuje hladiny IOP. Nadměrný přítok nebo obstrukce v drenáži komorové vody přes iridokorneální úhel (juxtakanalikulární oblast nebo trabekulární síť / Schlemmův kanál) vedou ke zvýšení IOP, což může způsobit poškození zrakového nervu. Přesný vztah mezi zvýšeným IOP a glaukomem není zcela znám.

 

Glaukom v číslech:

  • Přibližně 2,7 milionu jedinců ve Spojených státech je diagnostikováno s glaukomem. 
  • Zhruba 6,7 milionu lidi na celém světě je postiženo oboustrannou slepotou. 
  • Neúměrně častěji postihuje ženy a Asiaty.
  • 67 milionů lidí po celém světě trpí glaukomem.

 

Typy glaukomu

Glaukom nemá pouze jednu podobu. Vyskytuje se ve více formách. Nejlépe jej charakterizujeme, když o něm budeme hovořit jako o skupině očních chorob. Rozdělujeme jej do dvou hlavních kategorií – s „otevřeným úhlem“ a „uzavřeným úhlem“ v závislosti na úhlu iridokorney. Mezi další typy glaukomu patří normální tenzní, vrozený (nevyvíjejí se oční drenážní kanály) a sekundární glaukom

 

  • Glaukom s otevřeným úhlem 

Je charakterizován ucpáním drenážního kanálu bez fyzických změn iridokorneálního úhlu. Dochází k němu v delším časovém horizontu a pro lékaře může být náročnější jej diagnostikovat, pokud pacient nejde přímo na vyšetření glaukomu. 

 

  • Uzavřený úhel neboli úhel blíže 

Je charakterizován úzkým úhlem mezi duhovkou a rohovkou, kterým tekutina uniká trabekulární síťovinou a způsobuje okluzi komorového drenážního kanálu. Ke zvýšení nitroočního tlaku dochází daleko rychleji. U této formy glaukomu mohou pacienti trpět velmi těžkými bolestmi hlavy. 

 

U obou druhů glaukomu je drenáž komorové vody ucpaná, což vede k upregulaci IOP. Pacienti s normálním nebo nízkým napětím glaukomu mají normální IOP, ale přesto se u nich vyvine poškození zrakového nervu vedoucí ke ztrátě zraku. Sekundární glaukom se vyvíjí v důsledku poškození oka nebo traumatu.

 

Včasné odhalení glaukomu může pomoci snížit riziko poškození zraku a související morbidity!

 

Moderní a klasická strategie léčby glaukomu

Bylo vyvinuto několik strategií k detekci glaukomu v časných stadiích a k včasnému zahájení léčby. 

 

  • Klasická léčebná strategie je zaměřena na snížení oční hypertenze, protože zvýšení IOP je považováno za hlavní rizikový faktor. Iniciuje rozvoj primárního otevřeného úhlu a glaukomu s normálním napětím. 

 

  • V současné době jsou jako iniciální léčebná terapie k léčbě IOP předepisovány topické prostaglandiny, Rho kinase inhibitory, α- nebo β-blokátory, inhibitory karboanhydrázy, donory oxidu dusnatého (NO) nebo jejich kombinace. 

 

Při těžkých stavech oční hypertenze, kdy léčba lokálními léky nesnižuje IOP, pak klinický lékař přejde k laserové operaci, a nakonec provede trabekulektomii, pokud není IOP adekvátně regulován. Ve skutečnosti léky, které snižují IOP prostřednictvím jednoho nebo více mechanismů účinku, mohou léčit glaukom. Pilokarpin byl prvním lékem indikovaným ke snížení oční hypertenze. S objevem a příchodem nových očních hypotenzních inhibitorů se počet drenážních operací glaukomu drasticky snížil. V současné době se používají látky snižující IOP přední komory, jako jsou analogy prostaglandinu, Rho kinase inhibitory, α- nebo β-adrenergní antagonisté, donory oxidu dusnatého (NO), běžně se podávají prostřednictvím uveosklerální dráhy nebo se snažíme o snížení tvorby komorové vody.

I když je v současné době k dispozici několik tříd topických očních kapek pro léčbu glaukomu, stále je výzvou stanovit nejrozumnější a optimální předpis pro každého pacienta, protože systematické rozsáhlé klinické studie různých tříd léků jsou stále omezené.


Glaukom – tichý zabiják zraku

Novinky - výpis všech