CZ EN RU

Životní prostředí a bezpečnost

Environmentální profil

Ochrana životního prostředí, zlepšování bezpečných pracovních podmínek a prevence znečišťování patří trvale k nejvyšším prioritám společnosti.

Společnost každoročně uveřejňuje Zprávu o vlivu na životní prostředí, prostřednictvím které informuje veřejnost o svém přístupu a dosažených výsledcích v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Tyto zprávy sledují prostřednictvím kvantifikovaných ukazatelů působení společnosti na všechny složky životního prostředí a dokumentují vývoj v jednotlivých letech.

Základní zásady chování společnosti v environmentální oblasti a v oblasti prevence havárií jsou stanoveny v Integrované politice kvality, environmentu a prevence závažných havárií a především ve vlastním závazku společnosti být v souladu s příslušnou legislativou.


Certifikace

FARMAK, a.s. má zavedený a od roku 2006 certifikovaný integrovaný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí podle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Systém je integrován i se systémem řízení jakosti ve farmaceutickém průmyslu SVP (Správné výrobní praxe) a rovněž se systémem prevence závažných havárií.


Odpovědné podnikání v chemii

Logo Responsible care

Představenstvo společnosti již v roce 1997 projednalo a vyslovilo souhlas s kodexy programu „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“. Statutární zástupce společnosti podepsal prohlášení o respektování zásad tohoto programu.

V roce 1999 bylo společnosti poprvé propůjčeno právo užívat logo RC a v roce 2020 po deváté úspěšně obhájila právo užívat logo Responsible Care. V rámci plnění podmínek Responsible Care je každoročně zpracováván Výkaz Responsible Care, ve kterém je uveden přehled základních indikátorů sledovaných v rámci programu.


Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR

V roce 2017 jsme obdrželi Cenu udržitelného rozvoje SCHP ČR. 

Toto ocenění je udělováno představenstvem Svazu chemického průmyslu České republiky členským organizacím svazu, které svojí činností přispívají k ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, zasloužily se o rozvoj regionu a dlouhodobě plní kritéria daná programem Responsible Care.


Bezpečnost

Společnost zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost a vnější ochranu jako nedílnou součást svého podnikání.

Základem je prevence úrazů, požární prevence a předcházení vzniku mimořádných událostí. Úrazová četnost se dlouhodobě pohybuje pod celostátním průměrem. Společnost pořizuje prostředky a organizuje lidské zdroje za účelem rychlé reakce na vznik nežádoucích událostí, jako je požár nebo havárie.

Činnost pro případ předvídatelné nežádoucí události zaměstnanci pravidelně nacvičují a udržují svou odbornost na vysoké úrovni.Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.