CZ EN RU

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, byl tento text připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Text je pro co největší přehlednost zpracován formou otázek a odpovědí.

 

Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

1       Kdo je správcem osobních údajů?

2       K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

3       Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

4       Jak byly osobní údaje získány?

5       Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

6       Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

7       Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

8       Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

9       Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

10        Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů, a jak je můžete uplatnit?

10.1      Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů.

10.2      Právo na přístup k osobním údajům.

10.3      Právo na opravu.

10.4      Právo na výmaz (právo být zapomenut).

10.5      Právo na omezení zpracování.

10.6      Právo na přenositelnost údajů.

10.7      Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování.

10.8      Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.9      Právo odvolat souhlas.

11          Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

12          Společnost si vyhrazuje právo na možnost aktualizace dokumentu.

 

Předkládáme vám základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, se neváhejte nás kontaktovat s využitím následujících kontaktních informací: Ing. Miroslav Ulrich, email: gdpr@farmak.cz.

 

1           Kdo je správcem osobních údajů?
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je společnost FARMAK, a.s. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@farmak.cz.

2           K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
Správce zpracovává osobní údaje k:

 • zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

 • ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je nabídka produktů a služeb.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro případné marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

3           Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu svých oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 11 tohoto textu.

4           Jak byly osobní údaje získány?
Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace anebo z uzavřených smluv.

Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí.

Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

5           Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje: jméno a příjmení;

 • kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailová adresa;

 • fakturační údaje: adresa, bankovní účet, a podobně.

U zaměstnanců (případně uchazečů o zaměstnání) může Správce zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa, telefonní číslo, podpis, apod.;

 • Popisné údaje: vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.;

 • Ekonomické údaje: bankovní spojení, mzda, exekuce, daně, apod.;

 • Pracovní údaje: pracovní zařazení a pozice, záznamy o práci a pracovních aktivitách, pracoviště, pracovní hodnocení, pracovní ocenění, apod.;

 • Provozní a lokační údaje: typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů např. údaje o elektronické komunikaci, využívání služebního telefonu, záznamy z kamerových systémů, apod.;

 • Údaje o aktivitách subjektu: údaje o účasti na veletrzích a konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních cestách, apod.;

 • Údaje o jiné osobě: adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner, apod.;

 • Zvláštní kategorie osobních údajů: (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, a podobně.

 

6           Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

7           Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a v nezbytných případech tito naši spolupracovníci a spolupracující firmy, jsou to zejména:

poskytovatelé SW: ALTEC a.s., ESKON s.r.o.

Poradenství a externí školitelé: Brokl Consulting s.r.o.

Stravovací služby: FARMAK – GASTRO s.r.o.

Ostatní poskytovatelé služeb: NZ SERVIS, spol. s r. o.

Se všemi těmito spolupracovníky i firmami máme uzavřenou smlouvu, která je zavazuje k nakládání s předanými osobními údaji tak, jak to vyžaduje nařízení GDPR a pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Osobní údaje také musíme v rámci zákonných povinností poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

8           Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?
Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor.

9           Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti, ale vždy je správce uchová v souladu s interním dokumentem Spisový a skartační řád, který vám na vyžádání poskytneme.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány zpravidla po dobu 5 let od konce smluvního vztahu se správcem, ale vždy je správce uchová v souladu s interním dokumentem Spisový a skartační řád, který vám na vyžádání poskytneme.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby, která je v souladu s interním dokumentem Spisový a skartační řád, který vám na vyžádání poskytneme, budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

10Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů, a jak je můžete uplatnit?
Snahou správce je, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr@farmak.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu anebo do datové schránky.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

10.1       Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto textu. To vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

10.2       Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

10.3       Právo na opravu
Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

10.4       Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

10.5       Právo na omezení zpracování
Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

10.6       Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

10.7       Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Pokud byste vznesl námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

10.8       Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

10.9       Právo odvolat souhlas
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to zasláním odvolání na adresu sídla správce.

11        Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?
Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány, a nemohou tak být využívány k profilaci anebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce.

12        Společnost si vyhrazuje právo na možnost aktualizace dokumentu
Společnost si vyhrazuje právo na možnost aktualizace znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů a předchozí verze můžeme doložit na vyžádání.

 

V Olomouci, 25. května 2018